ജില്ലാതലങ്ങളിലും പ്രവേശനോത്സവങ്ങള്‍ നടന്നത് ഉത്സവലഹരിയില്‍
ജില്ലാതലങ്ങളിലും പ്രവേശനോത്സവങ്ങള്‍ നടന്നത് ഉത്സവലഹരിയില്‍

Category : GENERAL
State/Dist: SSA SPO

Read More →

സംസ്ഥാനതല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനതല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Category : GENERAL
State/Dist: SSA SPO

Read More →

മഴമാറി നിന്നു....കുരുന്നുകള്‍ പാറി നടന്നു.
മഴമാറി നിന്നു....കുരുന്നുകള്‍ പാറി നടന്നു.

Category : GENERAL
State/Dist: SSA SPO

Read More →

സ്കൂള്‍ പ്രവേശനോത്സവ ഗാനം-2019 പ്രകാശനം ചെയ്തു
സ്കൂള്‍ പ്രവേശനോത്സവ ഗാനം-2019 പ്രകാശനം ചെയ്തു

Category : GENERAL
State/Dist: SSA SPO

Read More →

പ്രതീക്ഷകളുടെ പുതുലോകത്തേക്ക് - നിരഞ്ജന്‍
പ്രതീക്ഷകളുടെ പുതുലോകത്തേക്ക് - നിരഞ്ജന്‍

Category :
State/Dist: SSA SPO

Read More →

പൂക്കളായി, വസന്തമായി അവര്‍..
പൂക്കളായി, വസന്തമായി അവര്‍..

Category :
State/Dist: SSA SPO

Read More →

ജ്വാല -കനൽകൂട്ടം  സംസ്ഥാന നാടക ശിൽപ്പശാല മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.
ജ്വാല -കനൽകൂട്ടം സംസ്ഥാന നാടക ശിൽപ്പശാല മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.

Category :
State/Dist: SSA SPO

Read More →

 ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം ജില്ലാതല പ്രഖ്യാപനം  ബാലരാമപുരത്ത് നടന്നു
ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം ജില്ലാതല പ്രഖ്യാപനം ബാലരാമപുരത്ത് നടന്നു

Category :
State/Dist: SSA SPO

Read More →
Search
Categories
Recent News